Volume: XI, Issue: 2

$28.00$60.00

SKU: N/A Category:

Description

 

The stories we tellξMichael Ellis

Yao Yu-Chen treats chloasma in womenξTang Shu-Liang

Liver yang deficiencyξJohannes Bernot

Ban Xia Xie Xin Tang: old formula, many facesξCarolin Bay

White Tiger with Gui Zhi Decoction patternξCao Ying-Fu

Yellowish discharge treated as cold dampξLiu Chang-Xiu

Jueyin headache: mechanism and treatmentξYe Shou-Yi

The Dao De Jing explainedξLi Dao-Chun

Additional information

Type

Individual, Institution

Location

Australia, International